Gouden Focus

Algemene voorwaarde

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever, welke met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: De aanbieder/verkoper, die deze voorwaarden hanteert.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
e. Seminar: Een Gouden Focus opdrachtnemer te organiseren seminar.
f. Gouden Focus-Assessment: Een door Gouden Focus uit te voeren assessment.
g. Gouden Focus-Opdracht: Een door opdrachtnemer uit te voeren opdracht, welke in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 4 Duur en tijdschema

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een opleiding of adviestraject, zoals vermeld in de offerte.

2. Data, tijden, plaats en accommodatie van een training dienen ten minste 10 werkdagen voor aanvang overeengekomen te worden, tenzij anders overeengekomen.

3. Eenmaal overeengekomen data, tijden, plaats en accommodatie van een training kunnen tussentijds niet worden gewijzigd. Indien Advies en begeleiding "Gouden Focus" toch akkoord gaat met wijziging, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient zijn opdracht volledig en duidelijk te formuleren. In geval van onvolledige en of onduidelijke formulering zijn de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Advies en begeleiding "Gouden Focus" overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Advies en begeleiding "Gouden Focus" ter beschikking te stellen. Voorts dient opdrachtgever Advies en begeleiding "Gouden Focus" van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na ontvangst van de werkzaamheden bekend worden.

3. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeide kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De op de kalender vermelde prijzen van de open training klassikaal en online zijn per persoon en inclusief lunches, koffie/frisdrank en trainingsmaterialen en exclusief BTW.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.
7.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitgesloten.
7.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 8 Geheimhouding

1. Advies en begeleiding "Gouden Focus" is, tenzij er een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking bestaat, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van de aan haar door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

2. Advies en begeleiding "Gouden Focus" is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat Advies en begeleiding "Gouden Focus" voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Advies en begeleiding "Gouden Focus" zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1. Advies en begeleiding "Gouden Focus" behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijke verboden de producten, waaronder inbegrepen adviezen, contracten, cursusmappen, leermiddelen en opleidingsmaterialen, evenals andere geestesproducten van Advies en begeleiding "Gouden Focus" één en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Advies en begeleiding "Gouden Focus".

Artikel 10 Betaling

1. De opdracht wordt binnen een week na afronding van de overeengekomen activiteiten gefactureerd.

2. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn van 21 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s d.m.v. een storting ten gunste van een door Advies en begeleiding "Gouden Focus" aan te wijzen giro- of bankrekening.

3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 10.2 genoemde termijn heeft betaald, is Advies en begeleiding "Gouden Focus" gerechtigd nadat hij de opdrachtgever ten minste 1 maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere in gebrekstelling en onverminderd de overige rechten van advies en begeleiding "Gouden Focus" vanaf 21 dagen na factuurdatum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over een openstaand bedrag inclusief BTW tot op de datum van gehele voldoening.

4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Advies en begeleiding "Gouden Focus" vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die advies en begeleiding "Gouden Focus" maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en het loon van deurwaarder en advocaten, ook indien deze de in rechten toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betalingen voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Advies en begeleiding "Gouden Focus" daartoe aanleiding geeft, is Advies en begeleiding "Gouden Focus" gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door Advies en begeleiding "Gouden Focus" te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Advies en begeleiding "Gouden Focus" gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan Advies en begeleiding "Gouden Focus" uit wettelijke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden van de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering door de opdrachtgever bij dagdelen training (‘in-company’)

1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor de training vooraf per brief te annuleren.

2. Bij annulering van gereserveerde dagdelen langer dan 4 kalenderweken voor aanvang van betreffende activiteit(en), zijn geen kosten verschuldigd.

3. Annulering van gereserveerde dagdelen vanaf 4 kalenderweken tot twee kalenderweken voor aanvang van de betreffende activiteit(en), is 50% (50 procent) van de kosten verschuldigd.

4. Bij annulering van gereserveerde dagdelen vanaf twee kalenderweken voor aanvang van de betreffende activiteit(en) tot en met de einddatum van betreffende activiteit(en), is 70% (70 procent) van de kosten verschuldigd.

5. Bij uitstel of verschuiving van activiteit(en) die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen deze tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen.

Artikel 12 Annulering door de opdrachtgever bij open training

1. Bij verhindering van de deelnemer(s) na aanmelding: deelnemers kunnen zich laten vervangen.

2. Annulering vanaf 3 kalenderweken tot 1 kalenderweken: annuleringskosten 50% (50 procent) van het inschrijfgeld.

3. Annulering vanaf 1 kalenderweken voor de trainingsdatum: annuleringskosten 70% (70 procent) van het inschrijfgeld.

4. Indien zich voor een open training te weinig deelnemers hebben aangemeld, bericht Advies en begeleiding "Gouden Focus" de opdrachtgever uiterlijk 5 dagen voor de trainingsdatum over de annulering.

Artikel 13 Opzegging

1. Opdrachten kunnen voortijdig beëindigd worden indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben. In dat geval zal voor beide partijen een opzegtermijn van drie weken worden aangehouden. Tot voortijdige beëindiging der opdracht zal eerst worden overgegaan, wanneer is gebleken dat de oplossing van bestaande problemen onmogelijk is.

2. Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatelen worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van de verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

3. Opzegging dient schriftelijk aan de medepartij te worden medegedeeld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Advies en begeleiding "Gouden Focus" verplicht zich de gegeven opdracht naar besten inzicht en vermogen uit te voeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer/adviseur kan worden verwacht. Advies en begeleiding "Gouden Focus" is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door onjuiste of niet volledige informatie verstrekt door de opdrachtgever.

2. Advies en begeleiding "Gouden Focus" verplicht zich tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren. Waar de resultaten van opleidingen en adviezen afhankelijk zijn van velerlei factoren, kan Advies en begeleiding "Gouden Focus" geen garanties geven m.b.t. de resultaten van de door haar verrichte diensten, onverminderd haar toezegging al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken onder uitvoering van de opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

3. Advies en begeleiding "Gouden Focus" is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van aantoonbare ernstige tekortkomingen, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

4. Advies en begeleiding "Gouden Focus" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen voor de deelnemers van de door Advies en begeleiding "Gouden Focus" geleverde diensten en of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.

5. Advies en begeleiding "Gouden Focus" aanvaardt aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Advies en begeleiding "Gouden Focus" toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

6. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €11.000,00.

Artikel 15 Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrecht en andere bevoegdheden van de opdrachtgever tegenover Advies en begeleiding "Gouden Focus" in verband met het verrichten van werkzaamheden door Advies en begeleiding "Gouden Focus" in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze recht en bevoegdheden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen Advies en begeleiding "Gouden Focus" en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Advies en begeleiding "Gouden Focus".